Ochrona zabytków

„Zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, jej część lub zespoły, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.”

Ochrona budynków zabytkowych to bardzo ważna kwestia zarówno ze względów historycznych jak i estetycznych poszczególnych budowli. Do takich działań zawsze angażowani są specjaliści, którzy zajmują się tylko tego rodzaju budynkami. Zadania bezpośrednio związane z ochroną zabytków to: kontrola sposobu ich użytkowania i zagospodarowania przez właściciela jak również wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac remontowych, budowlanych czy konserwatorskich. Istotną kwestią jest fakt, że zabytki podlegają ochronie bez względu na to w jakim są stanie pod względem walorów estetycznych czy artystycznych. Zadaniem konserwatorów jest zawsze odrestaurowanie budynku w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał pierwowzór.

Przed podjęciem prac renowacyjnych najważniejszym etapem jest zidentyfikowanie wszelkich uszkodzeń, ustalenie czynników ich powstania, aby móc zdecydować o planie naprawczym i dopasować właściwe rozwiązania techniczno-technologiczne razem z wybraniem odpowiednich produktów budowlanych.

Czym jest konserwacja i renowacja zabytków?

Konserwacja jest niczym innym jak zakresem działań, których celem jest zachowanie danego obiektu architektonicznego w niezmienionym stanie przez jak najdłuższy czas. Zanim budynek zostanie objęty ochroną konserwatorską, musi zostać poddany inwentaryzacji.

Renowacja zabytków

W przeciwieństwie do konserwacji, renowacja ma na celu odtworzenie fragmentów obiektów architektonicznych, które uległy zniszczeniom z rożnych przyczyn – najczęściej naturalnych lub działalności człowieka. W większości przypadków renowacja polega na odbudowaniu elementów sztukatorskich, warstw tynku czy fragmentów zniszczonych murów.

Wszystkie prace renowacyjne i konserwatorskie wymagają użycia odpowiednich produktów, dzięki którym będzie możliwość odbudowania obiektów architektonicznych i zabezpieczenia ich na długie lata. Wybierając Bolix Kamienica można mieć pewność, ze prace zostaną odpowiednio wykonane